ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT 2020

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên không được để trống!
Số CMND không được để trống!
Số điện thoại không được để trống!
Email không được để trống!
Địa chỉ ghi trên hộ khẩu không được để trống!
2. THÔNG TIN THPT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
Lớp 10:
Mã trường không được để trống!
Lớp 11:
Mã trường không được để trống!
Lớp 12:
Mã trường không được để trống!
3. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ liên hệ không được để trống!
Họ tên Bố không được để trống!
Số điện thoại Bố không được để trống!
Họ tên Mẹ không được để trống!
Số điện thoại Mẹ không được để trống!
4. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
NV 1:
Nguyện vọng 1 không được để trống!
Không được để trống!
Không được để trống!
NV 2:
NV 3:
NV 4: