Đã hết thời hạn đăng ký.

Cổng thông tin đăng ký xét tuyển đã đóng lại!

Thời gian thông báo kết quả: 18/7/2020

Đợt đăng ký tiếp theo: 12/8/2020